Otkrijte kako da maksimizirate rast i profitabilnost Vaše kompanije kroz strategijsko korporativno finansiranje. Od definisanja ciljeva do evaluacije performansi, naučite kako da stvorite i implementirate efikasnu finansijsku strategiju.

NAŠE USLUGE

Strategijske korporativne finansije obuhvataju širok spektar finansijskih odluka koje preduzeća donose u cilju postizanja svojih dugoročnih ciljeva. Ovaj proces može se podeliti na pet ključnih faza koje su opisane u nastavku.

Identifikacija strateških ciljeva korporacije

Prvi korak u strategijskom korporativnom finansiranju je definisanje strateških ciljeva korporacije. Ovi ciljevi su najčešće povezani sa rastom preduzeća, profitabilnošću, tržišnim učešćem i drugim ključnim pokazateljima uspeha.

Finansijski menadžeri rade sa rukovodstvom kako bi definisali ove ciljeve i razvili strategije za njihovo postizanje. Identifikacija strateških ciljeva često uključuje analizu interne i eksterne situacije korporacije. Interna analiza obuhvata reviziju resursa i kapaciteta preduzeća, uključujući finansijske resurse, ljudske resurse, tehnološke kapacitete i druge ključne aspekte.

Eksterna analiza obuhvata analizu industrije, konkurencije, tržišnih trendova i drugih faktora koji mogu uticati na poslovanje preduzeća.

Planiranje korporativnih finansija

Nakon identifikacije strateških ciljeva, sledeći korak je planiranje korporativnih finansija. Ova faza obuhvata izradu finansijskih planova i budžeta koji će podržati strategiju preduzeća. Planiranje korporativnih finansija takođe uključuje identifikaciju potrebnih finansijskih resursa, kao što su kapital, krediti, investicije, i druge vrste finansiranja. U ovoj fazi, finansijski menadžeri takođe procenjuju različite izvore finansiranja, uključujući sopstveni kapital, dugove, partnere, državne subvencije, i druge moguće izvore finansiranja. Cilj je identifikovati najefikasniji i najekonomičniji način finansiranja strategije preduzeća.

Implementacija finansijske strategije

Ovaj korak obuhvata mobilizaciju finansijskih resursa, implementaciju finansijskih planova i budžeta i upravljanje finansijskim aktivnostima preduzeća. Implementacija finansijske strategije takođe obuhvata upravljanje finansijskim rizicima, uključujući tržišne rizike, kreditne rizike, operativne rizike i druge vrste rizika. U ovoj fazi, finansijski menadžeri takođe sprovode aktivnosti upravljanja novčanim tokovima, upravljanja kapitalom, upravljanja investicijama i druge ključne finansijske aktivnosti.

Ocenjivanje i kontrola finansijskih performansi

Faza ocenjivanja i kontrole finansijskih performansi uključuje praćenje i evaluaciju finansijskih rezultata preduzeća u odnosu na postavljene ciljeve i strategije. Finansijski menadžeri koriste različite alate i tehnike, uključujući finansijske izveštaje, analizu ključnih indikatora performansi (KPI), budžetske analize i druge alate za merenje performansi.

Proces ocenjivanja i kontrole ključan je za identifikaciju problema, mogućnosti za poboljšanje i za pravovremeno reagovanje na promene u poslovnom okruženju ili performansama preduzeća. Ovaj proces pomaže kompanijama da održe ili poboljšaju svoje finansijske performanse, da obezbede da su na pravom putu ka postizanju svojih dugoročnih ciljeva.

Revizija i prilagođavanje finansijske strategije

Proces strategijskog korporativnog finansiranja uključuje redovnu reviziju i prilagođavanje finansijske strategije. Ova faza obuhvata revidiranje postojeće strategije u svetlu novih informacija, promena u poslovnom okruženju ili promena u performansama preduzeća.

Revizija i prilagođavanje mogu rezultirati izmenama u finansijskoj strategiji, uključujući promene u ciljevima, planovima, budžetima, izvorima finansiranja, upravljanju rizicima, ili drugim aspektima strategije. Ova faza osigurava da je finansijska strategija preduzeća fleksibilna i sposobna da se prilagodi promenljivom poslovnom okruženju.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu organizovati besplatno putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja.