Kada se suočavate sa složenostima poreskih zakona i propisa, profesionalni pristup je neophodan. CFO d.o.o. nudi sveobuhvatnu administraciju poreskog poslovanja, usmerenu na optimizaciju Vaših poreskih obaveza i zaštitu Vaših prava u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

NAŠE USLUGE

Upravljanje poreskom administracijom i poreska savetovanja

U CFO d.o.o., pružamo stručne usluge u oblasti poreske administracije i savetovanja. Pomažemo klijentima da ostvare i zaštite svoja prava u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i administraciji, te se bavimo sveobuhvatnim poreskim savetovanjem kako bi se maksimizovala efikasnost i minimizovao poreski rizik. 

Poreska administracija poslovanja

Navigacija kroz složenost poreskih regulativa može biti izazov za mnoga preduzeća. U CFO d.o.o, pružamo usluge administracije poslovanja kako bismo Vam olakšali ovaj proces. Naši stručnjaci mogu da pomognu u različitim aspektima poreske administracije, uključujući pregled poreskih akata, pisanje primedbi na zapisnik, pisanje žalbe na prvostepeno rešenje, podnošenje zahteva za ostvarivanje različitih prava kao što su povraćaj, refakcija, refundacija, prava na korišćenje i povraćaj više plaćenog poreza po osnovu poreskog kredita i plaćanja poreza putem preknjižavanja. Takođe pružamo pomoć u sastavljanju tužbe za pokretanje upravnog spora protiv drugostepenog rešenja, kao i zbog tzv. ćutanja uprave.

PVD – Porez na dodatu vrednost

Vaša kompanija ima mogućnost da sve ove poslove prepusti stručnjacima, čime osiguravate efikasnost i tačnost obračuna, ali i smanjujete sopstveni administrativni teret.

Info

PDV

Šta je PDV (Porez na dodatu vrednost)?
 

U praksi se pokazalo da je prilikom osnivanja firme i oživljavanja preduzetničke ideje jedna od najčešćih nedoumica upravo (ne)poznavanje funkcionisanja poreza na dodatu vrednost: koje su prednosti i mane, kako se ulazi u sistem PDV-a ali i kako se izlazi iz sistema, period prometa koji se posmatra kada se određuje da li firma mora po sili zakona da uđe u sistem, šta se sve smatra porezom, šta se smatra prethodnim porezom i mnoge druge nedoumice. Zato Vam naš tim pomaže u donošenju odluke tako što pre samog otvaranja firme analizira samu delatnost kojom želite da se bavite, ko su Vam potencijalni kupci i dobavljači, kolike su planirane investicije, očekivana prodaja i sl.

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako zakonom nije drugačije propisano, ali se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u toj fazi.

PDV kao oblik poreza na potrošnju je vrlo rasprostranjen u svetu i predstavlja jedan od najznačajnijih javnih prihoda za zemlje u kojima se primenjuje.  

Zakon o porezu na dodatu vrednost definiše šta podrazumevaju sledeći pojmovi:  
 
 • Predmet oporezivanja, 
 • Poreski obveznik, poreski dužnik, poreski punomoćnik, 
 • Mesto i vreme prometa dobara i usluga i nastanak poreske obaveze,  
 • Poreska osnovica i poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Prethodni porez
 • Poseban postupak oporezivanja
 • Obaveze poreskih obveznika kod prometa dobara i usluga
 • Povraćaj, refakcija i refundacija poreza
 • Posebni propisi za uvoz dobara
 
Kako funkcioniše PDV pokazaćemo na prostom primeru: 
 

Pretpostavimo da se bavimo trgovinom i da smo od dobavljača dobili fakturu za robu na iznos 1200,00 RSD (1000,00 RSD + PDV 200,00 RSD). Istu robu smo prodali našem kupcu po ceni od 1800,00 RSD (1500,00 RSD + PDV 300,00 RSD). U našim knjigama ćemo evidentirati ’ulazni’ PDV koji za nas predstavlja prethodni porez u iznosu od 200,00 RSD. U isto vreme ćemo evidentirati i ’izlazni’ PDV u iznosu 300,00 RSD i koji za nas predstavlja obavezu. Međutim, kako se PDV obračunava i plaća samo na dodatu vrednost u svakoj fazi tako će i naša obaveza biti samo 100,00 RSD (300,00 – 200,00). Iako sve deluje jednostavno i lako, u praksi se dešavaju brojne poslovne promene i razne situacije koje komplikuju sam obračun. Moramo voditi računa šta se sve oporezuje i po kojoj stopi, gde imamo pravo na odbitak prethodnog poreza a gde ne i mnoge druge stvari. U našim blogovima ćemo detaljnije razlagati ove situacije i poslovne promena a za ovu priliku ćemo se zaustaviti ovde. 

 
Uzećemo još jedan primer, recimo, Predmet oporezivanja se definiše kao: 
 • Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti

Uvoz dobara u Republiku

Pored svih standardnih oblika obrađujemo i analiziramo specifične situacije koje se smatraju prometom usluga u smislu Zakona o PDV-u, promet dobara bez naknade, uzimanje dobara za lične potrebe i (ne)poslovne svrhe; kalo, rastur, kvar i lom kao predmeti oporezivanja PDV-om, sporedni i glavni promet dobara, transakcije koje nisu predmet oporezivanja PDV-om jer nemaju karakter prometa, itd.

Takođe, neke od specifičnosti odnose se na oblast građevinarstva: primena vrednosnog kriterijuma od 500.000,00 RSD (privremene situacije u građevinarstvu, delimične isporuke dobara ili više pojedinačnih prometa gde se izdaje jedan račun, uticaj sporednih troškova i sporednog prometa, naknadni i nepredviđeni troškovi, avansne uplate i sl.).

Međunarodni transport, posredovanje u osiguranju i druge delatnosti koje se nalaze u našem portfoliju takođe imaju svoje specifičnosti.

Navešćemo još nekoliko osnovnih pojmova koje srećemo u svakodnevnom poslovanju:

 
Poreska stopa
 • Opšta stopa 20%
 • Posebna stopa 10% 
Poreska oslobođenja
 • Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)
 • Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)
Prethodni porez
 

Prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Naš tim će zajedno sa Vama detaljno analizirati ispunjenost uslova za odbitak prethodnog poreza, pojasniti koji je period u kojem možete da iskoristite pravo na odbitak prethodnog poreza, ali I zastarelost prava na odbitak prethodnog poreza. 

Postoje okolnosti koje ne utiču na pravo odbitka prethodnog poreza (npr. plaćanje fakture dobavljaču nije uslov za odbitak prethodnog poreza) 

Firma CFO d.o.o. ima ključnu ulogu u upravljanju administracijom povezanom sa PDV porezom. Naši stručnjaci se staraju da proces obračuna, plaćanja i izveštavanja o PDV porezu bude sproveden u skladu sa zakonskim propisima.

 • Obračun PDV-a: CFO d.o.o. vrši detaljne obračune PDV-a za svaki proizvod ili uslugu. Bavimo se identifikacijom svake faze proizvodno-prometnog ciklusa gde je vrednost dodata i na taj način osiguravamo tačan iznos PDV-a koji treba platiti.
 • Izrada i podnošenje poreskih prijava: CFO d.o.o. je odgovoran za izradu i podnošenje redovnih PDV prijava u propisanom vremenskom roku. Ove prijave sadrže detaljne informacije o svim transakcijama na kojima se PDV naplaćuje.
 • Vođenje evidencije: CFO d.o.o. vodi preciznu i ažuriranu evidenciju o svim transakcijama koje su podložne PDV-u. Ova evidencija pomaže u praćenju i analizi poreskih obaveza kompanije.
 • Plaćanje PDV-a: CFO d.o.o. brine se da se PDV plaća na vreme i u pravilnom iznosu. Pratimo rokove za plaćanje i osiguravamo da firma ispunjava svoje finansijske obaveze.
 • Savetovanje i strategija: CFO d.o.o. pruža savetodavne usluge u vezi sa PDV-om, pomažući kompaniji da optimizuje svoju poresku strategiju. Izveštavamo firmu o mogućim promenama u zakonodavstvu, predlažemo načine za smanjenje poreske obaveze i pomažemo u planiranju za buduće poreske obaveze.
 • Povraćaj i refakcija PDV-a: CFO d.o.o. upravlja procesom povraćaja i refakcije PDV-a, omogućavajući kompaniji da se efikasno nosi sa ovim procesima i da maksimalno iskoristi svoja prava u skladu sa zakonom.

Kroz ovaj spektar usluga, CFO d.o.o. postaje ključni partner kompanije u upravljanju svim aspektima povezanim sa PDV porezom, osiguravajući usklađenost sa zakonom, efikasno upravljanje novčanim tokovima i minimizovanju poreskih rizika.

Porez na imovinu

Mi smo Vaš pouzdan poslovni partner u navigaciji kroz složeni sistem poreza na imovinu.

INFO

Kako vam možemo pomoći oko poreza na imovinu?

Želimo sa Vama da podelimo naše znanje i iskustvo kako bismo razjasnili neke od ključnih aspekata ove oblasti. Naša misija je da Vam pružimo podršku kroz lavirint zakona i regulativa, olakšavajući Vam da izbegnete potencijalne greške i optimizujete Vaše poreske obaveze.

Kada govorimo o porezu na imovinu, bitno je razumeti ko su obveznici ovog poreza. Zakon jasno definiše da su obveznici poreza na imovinu svi pravni i fizički subjekti koji imaju imovinu na teritoriji Republike Srbije, ukoliko je ta imovina veće vrednosti od 400.000 dinara i nije oslobođena plaćanja poreza. Naša firma CFO d.o.o. se specijalizovala za pružanje savetovanja i pomoći u svim pitanjima vezanim za porez na imovinu. Bez obzira na to da li ste preduzetnik, vlasnik firme ili neko ko vodi poslovne knjige, mi smo tu da Vam pomognemo da razumete i ispoštujete svoje obaveze prema zakonu.

Poreska osnovica, tj. vrednost na osnovu koje se utvrđuje porez, jedan je od ključnih elemenata koji utiče na ukupnu sumu poreza koju obveznik treba da plati. Način na koji se vrednost nepokretnosti utvrđuje može biti veoma složen, uključujući faktore kao što su korisna površina i prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti u zoni u kojoj se nepokretnost nalazi. Mi u CFO d.o.o. imamo stručnjake koji su specijalizovani za ovu oblast i mogu Vam pomoći da tačno procenite vrednost Vaše imovine i izračunate Vašu poresku osnovicu.

Jedan od ključnih trenutaka u postupku plaćanja poreza na imovinu je nastanak poreske obaveze. Prema zakonu, obaveza za plaćanje poreza na imovinu može nastati na više načina – danom sticanja prava na nepokretnosti, danom uspostavljanja državine, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja ili danom izdavanja upotrebne dozvole. Naši stručnjaci mogu Vam pomoći da razumete kada nastaje Vaša poreska obaveza i da osigurate da ispoštujete rokove za plaćanje.

Drugi aspekat poreza na imovinu koji može biti posebno zbunjujući je stopa poreza. U zavisnosti od vrste i vrednosti nepokretnosti, stopa poreza može varirati. Kod nas u CFO d.o.o, naš tim stručnjaka pomoći će Vam da razumete kako se stopa poreza na imovinu određuje i kako to utiče na ukupnu sumu koju trebate platiti.

Pored svih ovih tehničkih aspekata, važno je naglasiti da naša firma pruža kompletan servis u oblasti poreza na imovinu, uključujući izradu poreske prijave, pomoć pri prikupljanju dokumentacije, konsultacije o svim pitanjima vezanim za porez na imovinu, kao i pravnu pomoć u slučaju eventualnih sporova sa poreskom upravom.

CFO d.o.o. je tu da Vam pomogne da izbegnete sve potencijalne probleme koji mogu nastati prilikom plaćanja poreza na imovinu. Imamo stručno znanje, iskustvo i profesionalnost koje nam omogućava da svakom klijentu pružimo uslugu prilagođenu njegovim specifičnim potrebama. Naš cilj je da Vam omogućimo da se fokusirate na svoje poslovanje, dok mi vodimo računa o svim pitanjima vezanim za porez na imovinu.

Porez na zarade

Cilj nam je da Vam pomognemo u optimizaciji poreske efikasnosti na dugoročnoj i kratkoročnoj bazi, eliminisanjem ili smanjenjem bilo kakvog potencijalnog poreskog rizika.

INFO

CFO d.o.o. pruža brojne benefite svojim klijentima u pogledu usluga koje nudimo. Kada govorimo o porezu na zarade, evo nekoliko ključnih:

 • Stručnost i iskustvo: CFO d.o.o. ima tim stručnjaka sa velikim iskustvom u oblasti poreza i doprinosa na zarade. Upoznati smo sa svim zakonskim propisima i promenama, kao i sa najboljim praksama u industriji.
 • Usaglašenost sa zakonom: CFO d.o.o. će se pobrinuti da Vaše poslovanje bude u skladu sa svim relevantnim poreznim zakonima i propisima. Ovo uključuje sve od obračuna bruto i neto zarade, do ispunjavanja svih zakonskih obaveza prema državi.
 • Optimizacija poreskih obaveza: Kroz stručnu analizu i planiranje, CFO d.o.o. može Vam pomoći da optimizujete svoje poreske obaveze i iskoristite sve dostupne poreske olakšice.
 • Vreme i resursi: Outsourcing-om ovih aktivnosti CFO d.o.o. Vam može uštedeti dragoceno vreme i resurse, omogućujući Vam da se fokusirate na druge aspekte poslovanja.
 • Smanjenje rizika: Korišćenjem usluga CFO d.o.o., smanjujete rizik od mogućih grešaka u obračunu zarada i doprinosa, što može dovesti do finansijskih kazni.
 • Poverljivost: CFO d.o.o. obezbeđuje visok nivo poverljivosti svih Vaših podataka, štiteći tako interese Vašeg poslovanja.
 • Kontinuirana podrška: CFO d.o.o. pruža kontinuiranu podršku svojim klijentima, rešavajući sve moguće dileme i pružajući savete kada je to potrebno.

Kako je ova oblast izuzetno komplikovana, potrudićemo se da Vam u nastavku damo što kompletnije informacije o ovoj oblasti poreza.

 

Porez na zarade

Obračun zarade je jedan od glavnih aspekata odnosa između poslodavca i zaposlenog. Ovaj proces je regulisan zakonima i pravilima i uključuje niz koraka, uključujući obračun bruto zarade, odbitak poreza i doprinosa i isplatu neto zarade zaposlenom.

Prema Zakonu o radu, zarada je pravo zaposlenog na osnovu radnog odnosa. Zarada se ostvaruje za vreme provedeno na radu. Takođe, poslodavac je obavezan da vodi evidenciju o zaradi i naknadi za svakog zaposlenog. Ove informacije se obično čuvaju u elektronskom formatu i uključuju podatke o zaposlenom, periodu na koji se odnosi obračun, datumu isplate zarade, kao i podatke potrebne za obračun zarade i doprinosa.

Poslodavci su dužni da obračunaju i obustave od zarade, porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Porez na zarade iznosi 10% od bruto zarade, dok su doprinosi za obavezno socijalno osiguranje podeljeni na doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i doprinos za nezaposlene.

Stope poreza i doprinosa se primenjuju na bruto zaradu. Bruto zarada nije definisana ugovorom o radu, već predstavlja osnovnu zaradu uvećanu za uvećanja po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca, minulog rada i ostalih naknada koje imaju karakter zarade.

Uprkos svim ovim pravilima i procedurama, poslodavci se često suočavaju sa birokratskim preprekama prilikom zapošljavanja. Ovo uključuje česte izmene zakona i poreskih propisa, koje moraju da prate i primenjuju. Pored samog obračuna zarade, poslodavci moraju voditi računa o obustavama i benefitima zaposlenih, kao i o isplatama koje nisu direktno vezane za zarade.

Takođe, pojava rada od kuće je dodala novi sloj kompleksnosti u procesu obračuna zarade. Poslodavci moraju da regulišu tretman ovog tipa rada, što uključuje donošenje odgovarajućih pravilnika i priznavanje troškova koji se moraju uključiti u ugovor o radu.

Zarada zaposlenih je kompleksna tema koja obuhvata kako interne faktore odnosa između poslodavca i zaposlenog, tako i eksterne faktore koji uključuju odnos poslodavca i države. Ova dinamika je u Srbiji posebno značajna zbog sistema poreza i doprinosa na zarade koji se obavlja po odbitku.

Odnos poslodavac-zaposleni: Zakon o radu

U skladu sa Zakonom o radu, zarada je pravo zaposlenog ostvarena kroz radni odnos. Ovaj odnos se uspostavlja kroz Ugovor o radu između zaposlenog i poslodavca. Ugovor određuje status zaposlenog, kao i njegovu zaradu i druga primanja koja se ostvaruju tokom vremena provedenog na radu.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaradi i naknadama za svakog zaposlenog. Ova evidencija sadrži podatke o zaposlenom, periodu na koji se odnosi obračun zarade, datumu za isplatu zarade ili naknade, kao i podatke potrebne za obračun zarade, naknade, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza.

Zarada se, prema Zakonu o radu, definiše kao odgovarajuća zarada u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ili kao minimalna zarada. Odgovarajuća zarada može biti zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca/nagrade/bonusi, ili druga primanja koja imaju karakter zarade.

Poslodavci koji zapošljavaju više od 10 zaposlenih obavezni su da donesu Pravilnik o radu i u skladu s njim, sistematizaciju radnih mesta.

Odnos poslodavac-država: Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, poslodavac je obavezan da obračuna i obustavi od zarade porez na dohodak građana, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i doprinos za nezaposlene na teret radnika. Takođe, poslodavac je obavezan da obračuna i uplati državi doprinose za PIO i obavezno zdravstveno osiguranje na teret poslodavca. Sve ove iznose poslodavac mora da uplati državi istovremeno sa isplatom neto zarade radniku.

Prilikom obračuna zarade, prvo se od bruto zarade koju poslodavac odredi na osnovu ugovora o radu oduzimaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na teret radnika (PIO, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti). Potom se na preostali iznos primenjuje poreska tarifa i obračunava porez na dohodak građana, uz umanjenje za lični odbitak. Konačno, od bruto zarade se oduzimaju doprinosi za socijalno osiguranje i porez, čime se dolazi do neto zarade, koja je iznos koji radnik stvarno prima.

U procesu obračuna zarade poslodavac mora da prati i propise koji regulišu minimalnu zaradu, koju država određuje svake godine. Minimalna zarada je iznos ispod kojeg poslodavac ne može da isplati zaradu za pun radni mesec.

Ovaj proces obračuna zarade može biti složen, zbog brojnih faktora koji utiču na konačan iznos, uključujući zakonske obaveze, ali i individualne dogovore između poslodavca i zaposlenog.

Porez na dohodak građana

Porez na dohodak građana može biti složen, ali CFO d.o.o. olakšava taj proces. Mi pružamo stručno vođenje kroz poreske obaveze, optimizujući Vaše poslovanje i osiguravajući pravovremeno i zakonito ispunjavanje svih dužnosti.

INFO

Porez na dohodak građana i uloga CFO d.o.o. prema klijentima

Suočavanje sa kompleksnostima poreskog sistema može biti izazovno za svaku organizaciju. Precizno razumevanje poreskih obaveza, posebno poreza na dohodak građana, ne samo da je ključno za održavanje regulatorne usklađenosti, već je i važan deo strategije optimizacije poslovanja.

Porez na dohodak građana, kao jedna od najznačajnijih oblasti poreskog sistema, nije samo stvar koja se odnosi na pojedince – to je nešto što svaki poslodavac mora pažljivo da razmotri. Bilo da ste preduzetnik u kome ste samo vi zaposleni ili velika korporacija sa stotinama i hiljadama zaposlenih, pravilno upravljanje ovim porezima je presudno za održavanje finansijskog zdravlja Vaše organizacije.

U CFO d.o.o. specijalizovani smo za pružanje efikasnih i praktičnih poreskih rešenja za pravna lica. Sa stručnim timom poreskih savetnika, mi smo u mogućnosti da Vam pružimo sveobuhvatnu podršku u svim aspektima poreza na dohodak građana – od savetovanja o Vašim poreskim obavezama, do efikasne implementacije strategija za optimizaciju poreskih obaveza, smanjenje rizika i pomoć u usklađivanju sa svim regulatornim zahtevima.

Kroz naše usluge, mi se ne fokusiramo samo na zadovoljavanje Vaših trenutnih potreba, već i na anticipiranje budućih izazova kako bi Vaša organizacija bila uvek korak ispred u ovoj stalno promenljivoj poreskoj klimi.

Neka Vaše poreske obaveze budu naš zadatak. Kontaktirajte nas danas da biste saznali kako CFO d.o.o. može da Vam pomogne u efikasnom upravljanju porezom na dohodak građana i pomaže Vam da se fokusirate na ono što najbolje radite – vođenje Vašeg posla.

Svi naši klijenti imaju potpunu sigurnost u našim uslugama, a za sve Vas koji se odlučujete za novog partnera u Vašem poslovanju, ističemo ključne prednosti koje klijenti firme CFO d.o.o. dobijaju kada se odluče za korišćenje usluga naše firme u vezi sa porezom na dohodak građana:

 • Ekspertiza i iskustvo: CFO d.o.o. ima stručnjake sa velikim iskustvom u oblasti poreza na dohodak građana. Razumemo sve aspekte ovog poreza, uključujući ko je obveznik, kako se izračunava, koje vrste dohotka podležu oporezivanju i koja je stopa poreza za svaku vrstu prihoda.
 • Usklađenost sa zakonodavstvom: CFO d.o.o. osigurava da su klijenti u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima. Ovo uključuje razumevanje i primenu svih pravila koja se odnose na godišnji porez na dohodak građana, uključujući ona koja se odnose na obveznike, rokove za plaćanje poreza, kao i način na koji se izračunava porez.
 • Optimizacija poreskih obaveza: CFO d.o.o. pomaže klijentima da optimizuju svoje poreske obaveze. Ovo može uključivati savete o korišćenju poreskih olakšica, kao i pružanje stručnih saveta o načinima na koje se porez na dohodak građana može smanjiti.
 • Ušteda vremena i resursa: CFO d.o.o. Vam omogućava da uštedite vreme i resurse tako što će preuzeti odgovornost za sve aktivnosti vezane za porez na dohodak građana. To može uključivati sve od izračunavanja poreza, do popunjavanja i podnošenja poreske prijave.
 • Smanjenje rizika: CFO d.o.o. pomaže u smanjenju rizika od grešaka i propusta koji mogu dovesti do kazni i penala. Imamo stručno znanje i iskustvo da osiguramo da su sve poreske obaveze ispravno i tačno izvršene.
 • Podrška i savetovanje: CFO d.o.o. pruža kontinuiranu podršku kroz proces oporezivanja dohotka građana. Bilo da se radi o pomoći pri razumevanju složenih pravila, pružamo savete o najboljim praksama ili odgovaramo na mnoga pitanja iz ove oblasti, jer smo tu da podržimo svoje klijente na svakom koraku.

Usluge poreskog savetovanja

CFO d.o.o. pruža sveobuhvatne usluge poreskog savetovanja za pravna lica. Naš iskusni tim pomaže u optimizaciji poreza, smanjenju rizika, analizi poreskih akata i reprogramu poreskog duga. Pružamo stručne savete iz specifičnih poreskih oblasti.

INFO

Stručno poresko savetovanje i optimizacija za sve vrste preduzeća.

CFO d.o.o. je specijalizovano privredno društvo koje pruža sveobuhvatne usluge poreskog savetovanja. Naše usluge su prilagođene potrebama malih, srednjih i velikih pravnih subjekata, kao i fizičkih lica.

Kako biste ostvarili legalne poreske uštede i smanjili rizik od novih poreza i kazni, nudimo kontinuirano savetovanje. To obuhvata odgovore na poreske upite, izradu detaljnih poreskih analiza, savetovanje o poreskoj optimizaciji, te stručnu pomoć u slučaju poreske kontrole.

Naš stručni tim ima veliko iskustvo u radu sa porezima, što garantuje praktičnost i stručnost naših rešenja. Pored odličnog poznavanja propisa, naš tim ima iskustvo u praksi i u radu sa poreskim organima, što omogućava efikasno savetovanje i pomoć u rešavanju složenih poreskih problema.

CFO d.o.o. pruža pomoć u svim ključnim poreskim oblastima, uključujući PDV, porez na dobit, porez na imovinu, porez na dohodak građana i mnoge druge. Naša širina usluga omogućava nam da odgovorimo na svaki Vaš upit i pružimo stručnu pomoć za svaki posao koji se tiče poreske problematike.

Nezavisno o kom klijentu ili o kojoj vrsti upita je reč, maksimalno profesionalno i individualno pristupamo svakom poslu. Sve Vaše poslovne knjige i poreske obračune pregledamo detaljno kako bismo smanjili rizik od dodatnih poreza, kamata i potencijalnih kazni. Takođe, ukoliko želite da smanjite poresko opterećenje, možete iskoristiti naše znanje o raznim vrstama olakšica, oslobođenja i podsticaja da bi Vam pomogli da ostvarite poresku uštedu unutar zakonskih okvira.

Kada je reč o poreskim postupcima, nudimo stručnu pomoć za postupke utvrđivanja poreza, naplate poreza, reprograma, otpisa i zastarelosti, kao i za postupke poreskog nadzora. Za sve Vaše nedoumice, ne ustručavajte se da nas kontaktirate. Naš cilj je da u najkraćem roku rešimo Vaše poreske probleme i uštedimo Vam vreme i novac.

Sa CFO d.o.o, možete očekivati profesionalnost, stručnost, poverljivost podataka, čuvanje poslovne tajne, te potpunu posvećenost rešavanju Vaših poreskih problema.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu organizovati besplatno putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja.