Planirate li unapređenje poslovanja kroz stručno vođenje finansija? CFO d.o.o. je Vaš partner u tom procesu. Naš tim eksperata pruža celokupan spektar računovodstvenih usluga, uključujući obračun zarada, knjigovodstvene usluge, izradu finansijskih izveštaja i analizu tih izveštaja, izradu završnih računa, kao i saradnju sa revizorskim kućama. Takođe, pružamo savetodavne usluge iz oblasti finansija, prava i konsaltinga, čime osiguravamo da Vaše poslovanje bude maksimalno efikasno, zakonodavno usklađeno i optimalno profitabilno.

NAŠE USLUGE

Ključna uloga računovodstvenih usluga u savremenom poslovanju

Kako se poslovno okruženje ubrzano menja i postaje sve složenije, svako preduzeće, nezavisno od svoje veličine ili industrije, mora da se suoči sa brojnim izazovima. Uspešno upravljanje finansijama, ispunjavanje zakonskih obaveza, praćenje efikasnosti poslovanja i donošenje strategijskih odluka samo su neki od izazova koje preduzeća moraju prevazići kako bi ostala konkurentna. U takvim okolnostima, računovodstvene usluge igraju ključnu ulogu u podsticanju poslovne izvrsnosti i održavanju dugoročne održivosti.

S obzirom na to, CFO d.o.o. predstavlja idealnog partnera za preduzeća koja su posvećena optimizaciji svog poslovanja. Kroz širok spektar pruženih računovodstvenih usluga, CFO d.o.o. omogućava preduzećima da zadrže potpunu kontrolu nad svojim finansijama, minimizuju poreze i smanje troškove poslovanja. Ali, značaj računovodstvenih usluga nije ograničen samo na finansijsku stranu – on se proteže na sve aspekte poslovanja.

Uz pomoć CFO d.o.o., preduzeća dobijaju pristup ekspertizi i znanju koje bi inače bilo teško dostupno. Firma ima tim iskusnih računovođa, poreskih, poslovnih i finansijskih konsultanata koji rade sa klijentima kako bi im pružili duboko razumevanje finansijskog zdravlja njihovog preduzeća. Sa ovim informacijama, preduzeća mogu donositi informisane, strateške odluke koje podržavaju njihov rast i razvoj.

Računovodstvene usluge koje pruža CFO d.o.o. nisu samo tehničke prirode, već takođe imaju strateški značaj. CFO d.o.o. pomaže preduzećima da razviju finansijske strategije koje su u skladu sa njihovim poslovnim ciljevima. Praktično, CFO d.o.o. može funkcionisati kao spoljni finansijski savetnik, pomažući preduzećima da optimizuju svoje finansijske resurse i poboljšaju svoju profitabilnost.

Još jedan ključni aspekt koji ističe značaj računovodstvenih usluga koje pruža CFO d.o.o. je usklađenost sa zakonskim propisima. S obzirom na kompleksnost poreskih i finansijskih regulativa, preduzeća često nailaze na izazove u pogledu usklađenosti. CFO d.o.o. ima stručnost da se suoči s ovim izazovima, osiguravajući da su klijenti u potpunosti usklađeni sa svim relevantnim regulativama.

Ukupno gledano, računovodstvene usluge koje pruža CFO d.o.o. pružaju integralnu podršku preduzećima u svim aspektima njihovog poslovanja. Bilo da je reč o upravljanju finansijama, usklađenosti sa regulativama ili strateškom planiranju, CFO d.o.o. pruža klijentima visoko kvalitetne usluge koje podržavaju njihovu poslovnu izvrsnost. Svaka firma koja koristi usluge CFO d.o.o. time dobija vrednog partnera koji pruža ne samo računovodstvene usluge, već i ključnu podršku za održiv rast i razvoj.

Računovodstvene usluge

Pouzdani računovodstveni podaci neophodni su za donošenje ispravnih upravljačkih odluka. 

CFO d.o.o. pruža širok spektar računovodstvenih usluga koje su neophodne za svakodnevno poslovanje. Ove usluge obuhvataju vođenje knjigovodstvenih evidencija, obračun zarada i izradu finansijskih izveštaja. Računovodstvo je ključno za svaku organizaciju jer omogućava precizno praćenje finansijskih transakcija i stvara temelj za informisano donošenje odluka.

Knjigovodstvene usluge:

Ove usluge uključuju: 

 • Pripremu knjigovodstvenih evidencija.
 • Prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije.
 • Knjiženje transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima.
 • Obrađivanje knjigovodstvene dokumentacije i pripremu finansijskih izveštaja.
 • Usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa.
 • Vođenje registra osnovnih sredstava.
 • Vođenje evidencija robnog i finansijskog knjigovodstva.
 • Materijalno/robno knjigovodstvo.
 • Pogonsko knjigovodstvo.
 • Vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija.
 • Evidencija blagajne i platnog prometa.
 • Obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave.
 • Obračun PDV i podnošenje prijave – PPPDV.
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih.
 • Obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave.
 • Obračun naknada zarada i podnošenje prijave.
 • Obračun zarada zaposlenih upućenih na privremeni rad u inostranstvo.
 • Obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama.
 • Obračun naknada troškova i drugih primanja.
 • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara.
 • Formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje.
 • Obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – rezidenti i nerezidenti.
 • Obračun lične zarade preduzetnika.
 • Savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca.
 • Evidencije o svim obračunima i isplatama.
 • Priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama.
 • Obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima.
 • Prijava lokalnih taksi.
 • Obračun i prijava poreza na dobit.
 • Izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja….

Poslovne konsultacije:

CFO d.o.o. pruža konsultacije koje obuhvataju strateško planiranje, upravljanje promenama, optimizaciju poslovnih procesa i implementaciju najboljih praksi. Ove usluge mogu biti neprocenjive za kompanije koje žele da unaprede svoje poslovanje i ostvare konkurentske prednosti na tržištu.

Finansijski konsalting:

Ova usluga obuhvata finansijsko planiranje, analizu troškova, upravljanje budžetom i druge finansijske strategije koje mogu pomoći kompanijama da optimizuju svoje finansijske resurse i povećaju profitabilnost.

Usluge osnivanja i registracije pravnog lica:

CFO d.o.o. pomaže klijentima tokom celog procesa osnivanja i registracije novih preduzeća. Ova usluga obuhvata sve, od pripreme neophodne dokumentacije do postupka registracije kod nadležnih organa.

Usluge likvidacije pravnog lica:

Pored osnivanja preduzeća, CFO d.o.o. takođe pruža usluge likvidacije pravnog lica. Ova usluga je posebno važna za kompanije koje su odlučile da prekinu svoje poslovanje, gde CFO d.o.o. može pomoći u ispunjavanju svih zakonskih obaveza i efikasnom zatvaranju preduzeća.

Implementacija računovodstvenog sistema i statutarnih internih akata:

CFO d.o.o. pruža usluge implementacije računovodstvenog sistema i izrade internih akata, prilagođenih specifičnim potrebama svake organizacije.

Analiza finansijskih izveštaja:

Ova usluga podrazumeva detaljnu analizu finansijskih izveštaja kompanije sa ciljem identifikovanja potencijalnih problema i mogućnosti za poboljšanje.

Izveštavanje prema grupi:

CFO d.o.o. takođe pruža usluge izveštavanja na nivou grupe preduzeća, olakšavajući time poslovanje i donošenje strateških odluka na nivou korporacije.

Svaka od ovih usluga ima svoju jedinstvenu vrednost i doprinosi ukupnom uspehu kompanije.

Obračun zarada

Vaša kompanija ima mogućnost da sve ove poslove prepusti stručnjacima, čime osiguravate efikasnost i tačnost obračuna, ali i smanjujete sopstveni administrativni teret.

Info

Usluga obračuna zarada

Obračun zarada je složen proces koji obuhvata mnogo više od samo isplate plata zaposlenima. Uključuje brojne aktivnosti koje moraju biti pravilno sprovedene kako bi se ispoštovali zakoni i propisi, ali i osiguralo zadovoljstvo zaposlenih. Vaša kompanija ima mogućnost da sve ove poslove prepusti stručnjacima, čime osiguravate efikasnost i tačnost obračuna, ali i smanjujete sopstveni administrativni teret.

CFO D.O.O. nudi širok spektar usluga obračuna zarada, koji obuhvataju sve aspekte ovog procesa. Neki od poslova koje obavljamo uključuju mesečni obračun plata za svakog zaposlenog, obračun svih vrsta naknada zarada (bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, državni praznici itd.), obračun poreza i doprinosa i podnošenje poreskih prijava, kao i ažuriranje i proveru ispravnosti podataka.

Osim toga, pružamo usluge vezane za kadrovske poslove, kao što su sastavljanje ugovora o radu, prijava i odjava radnika, i usluge zapošljavanja nerezidenata. Ove usluge obuhvataju pripremu radnih i boravišnih dozvola, kao i obračun zarada za nerezidente.

Saradnja sa našom agencijom omogućava vam da se fokusirate na osnovne aktivnosti Vaše kompanije, dok mi brinemo o svim aspektima obračuna zarada. Naš stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom uvek je spreman da odgovori na sve Vaše zahteve i pruži tačna i proverena rešenja.

Svesni smo da se zakoni i propisi često menjaju, i da je neophodno stalno se prilagođavati novim uslovima. Zato stalno pratimo sve promene i osiguravamo da su naši klijenti uvek u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom.

Naša agencija koristi savremena softverska rešenja za obračun zarada, koja omogućavaju efikasnost, preciznost i sigurnost podataka. Kroz automatizovan proces obračuna zarada, efikasno kombinujemo tehnologiju sa znanjem i iskustvom naših stručnjaka.

Kroz profesionalnu saradnju, osiguravamo da su svi aspekti obračuna zarada pažljivo obuhvaćeni i usklađeni sa zakonom. Naše usluge su prilagođene potrebama svakog klijenta, jer znamo da svaka kompanija ima jedinstvene zahteve i operacije. Bez obzira na veličinu i oblast poslovanja Vaše kompanije, u mogućnosti smo da ponudimo usluge koje će odgovarati Vašim potrebama.

Dugogodišnje iskustvo našeg tima u obračunu zarada, kao i stalna edukacija i usavršavanje, garantuju da ćemo biti u mogućnosti da Vam pružimo najkvalitetniju uslugu, uz poštovanje svih rokova i propisa.

Pored toga, svesni smo da je transparentnost ključna za uspešnu saradnju. Zato Vam pružamo redovne izveštaje o svim radnjama koje preduzimamo, i uvek smo na raspolaganju za sva Vaša pitanja i nedoumice.

Izrada završnog računa

Naš tim stručnjaka ima bogato iskustvo i znanje u pripremi svih vrsta finansijskih izveštaja, bez obzira na veličinu Vaše firme ili sektor u kojem poslujete.

INFO

Usluga izrade završnog računa

Svaka firma, preduzetnik ili pravno lice koje se vodi dvojnim sistemom knjigovodstva na kraju poslovne godine je u obavezi  da podnese redovni finansijski izveštaj – završni račun, koji daje sveobuhvatni uvid u poslovanje prethodne godine.

CFO d.o.o. Vam stoji na raspolaganju pružajući stručnu uslugu izrade i podršku pri pripremi ovih značajnih godišnjih finansijskih izveštaja. U skladu sa ostvarenim poslovnim rezultatima, možemo pružiti i dodatnu pomoć prilikom obračuna poreza na dobit, kao i pri popunjavanju i predaji propisane dodatne poreske dokumentacije.

Naš tim stručnjaka ima bogato iskustvo i znanje u pripremi svih vrsta finansijskih izveštaja, bez obzira na veličinu Vaše firme ili sektor u kojem poslujete. Cilj nam je da Vam olakšamo proces pripreme i predaje završnog računa, pružajući podršku u svakom koraku.

Poreske usluge

Cilj nam je da Vam pomognemo u optimizaciji poreske efikasnosti na dugoročnoj i kratkoročnoj bazi, eliminisanjem ili smanjenjem bilo kakvog potencijalnog poreskog rizika.

INFO

Poreske usluge

Poreski sistem može biti izazov za svaku organizaciju, bez obzira na njenu veličinu ili sektor u kom posluje. CFO DOO je tu da Vam pruži sveobuhvatne poreske usluge i podršku, omogućavajući Vam da se fokusirate na ključne aspekte Vašeg poslovanja.

Razumemo da svaki poslovni subjekt ima jedinstvene potrebe i zahteve. Stoga smo posvećeni pružanju prilagođenih i optimalnih rešenja u skladu sa Vašim poreskim obavezama. Naš tim stručnjaka za poreze pruža konsultacije i savetuje sve naše klijente o redovnom izmirivanju poreskih obaveza, pomaže u smanjenju poreskih nameta i prati rokove za plaćanje dospelih poreskih obaveza.

U našem nizu poreskih usluga nalaze se poslovni konsalting, poresko savetovanje, zastupanje i odgovaranje na zahteve, prigovore i rešenja Poreske uprave. Takođe, pružamo usluge poreskog (PDV) punomoćnika i pomažemo u podnošenju i popunjavanju poreskih prijava, kao i u utvrđivanju poreskih obaveza.

Usaglašenost s lokalnom poreskom regulativom, uključujući obračun i podnošenje PDV prijava, poreski bilans, porez na dobit i porez po odbitku, su takođe delovi naše široke ponude usluga. Cilj nam je da Vam pomognemo u optimizaciji poreske efikasnosti na dugoročnoj i kratkoročnoj bazi, eliminisanjem ili smanjenjem bilo kakvog potencijalnog poreskog rizika.

Takođe, nudimo podršku u pripremi prigovora i žalbi na rešenja poreskih organa. Svesni smo da nakon procesa kontrole, poreska uprava može evidentirati nepravilnosti i sačiniti zapisnik koji može imati posledice za poreskog obveznika. Pružamo Vam neophodnu podršku u tom postupku.

U svetu globalnog poslovanja, međunarodno poresko savetovanje je takođe ključni deo naše ponude. Pomažemo vam da optimizujete Vaše poreske transakcije na međunarodnom nivou kroz primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Naš tim je spreman da prati i kontinuirano prilagođava Vaše poslovanje svim poreskim propisima. Komunikacija sa organima Poreske uprave, savetovanje iz oblasti svih pitanja koja se tiču poreza, kao i savetovanje u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija, deo su naše sveobuhvatne usluge.

Podrška u radu sa revizorima

Naša revizija finansijskih izveštaja je pažljivo planirana, sistematski sprovedena i prilagođena Vašim specifičnim zahtevima. Mi planiramo naš rad tako da se revizija odvija glatko i bez neprijatnih iznenađenja.

INFO

Usluga podrške u radu sa revizorima

Podrška u saradnji sa revizorima može biti ključna za svaku kompaniju koja teži transparentnosti i finansijskoj stabilnosti. CFO DOO može biti Vaš pouzdan partner u ovom procesu, pružajući stručnost i iskustvo u radu sa revizorima.

Naša usluga uključuje:

 • Pomoć u boljem razumevanju Vaših računovodstvenih prihoda;
 • Analiza i podrška za obezbeđivanje pozitivnog stava revizora prema Vašim finansijskim izveštajima;
 • Usklađivanje sa eksternim revizorima;
 • Omogućavanje blagovremenog i tačnog izveštavanja;
 • Pružanje podrške u razumevanju i primeni preporuka revizora u Vašem računovodstvenom sistemu.

Ukoliko se Vaša organizacija nalazi pod statutarnom revizijom, svesni smo da proces može biti složen, bez obzira na veličinu, složenost poslovnih procesa i delatnosti Vaše kompanije. Naš tim usko sarađuje sa svim našim klijentima kako bi izgradio odnose i pružio personalizovane usluge prema Vašim potrebama.

Naša revizija finansijskih izveštaja je pažljivo planirana, sistematski sprovedena i prilagođena Vašim specifičnim zahtevima. Mi planiramo naš rad tako da se revizija odvija glatko i bez neprijatnih iznenađenja.

Obezbeđujemo našim klijentima:

 • Pouzdan tim stručnjaka;
 • Kvalitet i integritet;
 • Poverenje i dugoročne partnerske odnose;
 • Pažljivo planiran i sistematičan pristup;
 • Pouzdane, tačne i relevantne informacije;
 • Mapiranje i analizu poslovnih i IT rizika relevantnih za finansijsko izveštavanje;
 • Procena dizajna internih poslovnih i IT procesa i kontrole;
 • Izveštavanje unutar definisanih rokova;
 • Kontinuirano praćenje propisa i trendova na tržištu;
 • Sofisticirane alatke za analizu velikih količina podataka;
 • Moderne alate za virtuelnu saradnju.

Zakažite besplatnu konsultaciju

Kontaktirajte nas! Konsultacije se mogu organizovati besplatno putem telefonskog poziva, online sastanka ili uživo, u našim kancelarijama u Novom Sadu, u skladu sa Vašom trenutnom poslovnom situacijom i uz predlog najadekvatnijeg rešenja.