Dugoročne investicije: Zlato ili akcije?

Dugoročne investicije: Da li ulagati u zlazo ili u akcije S&P500?

Planirate da uštedite novac za svoje dete i uložite u njegovo obrazovanje kada krene na fakultet ili pak, želite da mu jednostavno pomognete da započne neki svoj privatni biznis? Ovom prilikom se bavimo nekim mogućim i realnim načinima da to postignete.

Investiranje u akcije S&P 500 može doneti mnoge beneficije, posebno kada se radi o dugoročnim ciljevima kao što je obezbeđivanje novca za školovanje deteta na vrhunskim studijama. Evo nekoliko ključnih beneficija koje možete ostvariti ulaganjem 100 EUR mesečno u S&P 500 na recimo period od 18 godina:

1. Dugoročni rast i stabilnost

S&P 500 je jedan od najpouzdanijih indikatora američke ekonomije i predstavlja 500 najvećih kompanija u SAD-u. Istorijski gledano, ovaj indeks je ostvarivao prosečan godišnji prinos od oko 8% kada se prilagodi za inflaciju. Ova stopa rasta može značajno povećati vrednost vaših ulaganja tokom vremena.

2. Diversifikacija portfolija

Kupovinom akcija S&P 500, praktično ulažete u 500 različitih kompanija iz raznih sektora, čime se smanjuje rizik povezan sa individualnim kompanijama. Diversifikacija je ključna za minimiziranje rizika i stabilizaciju portfolija.

3. Prinosi i reinvestiranje dividendi

Mnoge kompanije unutar S&P 500 isplaćuju dividende, koje mogu biti reinvestirane za kupovinu dodatnih akcija. Ova strategija reinvestiranja može dodatno povećati ukupni prinos vašeg portfolija tokom vremena.

4. Inflaciona zaštita

Akcije generalno pružaju bolju zaštitu od inflacije u poređenju sa drugim oblicima štednje i ulaganja, kao što su štedni računi ili obveznice. Rast cena roba i usluga često se odražava na povećanje prihoda i vrednosti kompanija, što može doprineti rastu vašeg portfolija.

5. Likvidnost i fleksibilnost

Investicije u S&P 500 su visoko likvidne, što znači da možete relativno lako i brzo pretvoriti svoje akcije u gotovinu ukoliko se ukaže potreba. Ova fleksibilnost je korisna za dugoročne investitore koji mogu iskoristiti tržišne prilike ili pokriti nepredviđene troškove.

6. Dostupnost i jednostavnost ulaganja

Mnogi međunarodni brokeri i platforme omogućavaju jednostavan pristup američkom tržištu i S&P 500 indeksu, čak i sa manjim mesečnim iznosima poput iznosa od 100 EUR. Ovo čini investiranje dostupnim širokom krugu ljudi, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo u investiranju.

Obezbeđivanje budućnosti deteta

Ulaganje u S&P 500 može biti jedan od najboljih načina za obezbeđivanje sredstava za školovanje vašeg deteta na vrhunskim studijama. Evo kako:

 • Dugoročna strategija: Redovno ulaganje tokom 18 godina može značajno povećati vrednost vašeg portfolija, omogućavajući vam da pokrijete troškove studija bez velikog finansijskog opterećenja.
 • Složenost kamata: Redovno ulaganje i reinvestiranje dividendi omogućava vašim sredstvima da rastu eksponencijalno, zahvaljujući efektu složenih kamata.
 • Sigurnost: Ulaganje u diversifikovani portfelj kao što je S&P 500 smanjuje rizik i omogućava stabilan prinos, što je ključno za dugoročne ciljeve kao što je obrazovanje.

Redovno ulaganje od 100 EUR mesečno u S&P 500 može pružiti značajne finansijske beneficije i biti odličan način da obezbedite novac za školovanje vašeg deteta. Pored potencijala za visoke prinose, diversifikacije i zaštite od inflacije, ulaganje u S&P 500 nudi i fleksibilnost i dostupnost, čineći ga atraktivnom opcijom za dugoročne investitore.

Šta su S&P 500 akcije?

S&P 500 je berzanski indeks koji prati učinak 500 najvećih kompanija s javnom ponudom akcija u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj indeks je jedan od najvažnijih pokazatelja američke ekonomije i globalnog tržišta kapitala. S&P 500 obuhvata širok spektar industrija, uključujući tehnologiju, finansije, zdravstvenu zaštitu, potrošačke proizvode i energetiku, pružajući investitorima diversifikaciju kroz ulaganje u različite sektore. Investiranje u S&P 500 akcije smatra se dugoročnom strategijom koja nudi potencijal za rast kapitala kroz reinvestiranje dividendi i stabilne prinose tokom vremena.

Šta je investiciono zlato?

Investiciono zlato odnosi se na zlato kupljeno u obliku zlatnih poluga, pločica ili kovanica koje se koristi kao sredstvo za očuvanje vrednosti i zaštitu od inflacije. Za razliku od drugih oblika zlata kao što su nakit ili industrijski proizvodi, investiciono zlato je visokog stepena čistoće, obično 99,5% ili više. Zlato je tradicionalno smatrano sigurnim utočištem za investitore tokom ekonomskih nesigurnosti i tržišnih oscilacija. Ono ne donosi kamate ili dividende, već njegova vrednost zavisi od tržišnih cena, koje mogu varirati u zavisnosti od ponude, potražnje i makroekonomskih faktora.

Upoređivanje dugoročnih prinosa od mesečne kupovine S&P 500 akcija sa investiranjem u zlato tokom 18 godina može biti složeno, jer zavisi od različitih faktora, uključujući tržišne uslove, ekonomske cikluse, inflaciju i druge makroekonomske faktore. Ipak, može se izvesti nekoliko opštih zaključaka na osnovu istorijskih podataka.

Istorijski prinosi

 1. S&P 500:

  • Istorijski, S&P 500 indeks je pružao prosečan godišnji prinos od oko 7-10% kada se prilagodi za inflaciju. Ovaj prinos uključuje reinvestirane dividende.
  • Tokom dugih perioda, tržišta akcija imaju tendenciju rasta, iako su podložna kratkoročnim oscilacijama i rizicima.
 2. Zlato:

  • Zlato je tradicionalno smatrano sigurnim utočištem tokom ekonomskih nesigurnosti i inflacije.
  • Prosečan godišnji prinos zlata varira, ali je istorijski iznosio oko 1-2% kada se prilagodi za inflaciju. Tokom nekih perioda, kao što su 1970-te i period oko finansijske krize 2008, prinosi su bili viši.
  • Zlato ne pruža dividende ili kamate, a vrednost zavisi od ponude i potražnje.

Dugoročno poređenje

 • Volatilnost i rizik:

  • Akcije (S&P 500) su generalno volatilnije i podložne većim oscilacijama u kratkim periodima, ali pružaju viši dugoročni prinos.
  • Zlato je manje volatilno i pruža zaštitu od inflacije i ekonomske nesigurnosti, ali dugoročni prinosi su niži.
 • Inflacija:

  • Akcije obično bolje prate inflaciju u dugoročnom periodu, dok zlato često koristi kao zaštita od inflacije u kraćim periodima.
 • Diversifikacija:

  • Mnogi investitori koriste zlato kao deo diverzifikovanog portfolia kako bi smanjili rizik. Preporučuje se imati deo portfolia u zlatu, ali ne kao jedinu investiciju.

Simulacija mesečnih investicija

Da bismo napravili grubu procenu, možemo koristiti istorijske prosečne prinose za simulaciju mesečnih investicija.

Investiranje u S&P 500

 • Prosečan godišnji prinos: 8% (realan, nakon inflacije)
 • Mesečno investiranje: 100 EUR
 
Future Value (FV) = P * [(1 + r)^n - 1] / r
P = 100 EUR
r = 8% / 12 = 0.00667 (mesečni prinos)
n = 18 * 12 = 216 (broj meseci)
FV = 100 * [(1 + 0.00667)^216 - 1] / 0.00667 ≈ 54,367 EUR

Investiranje u zlato

 • Prosečan godišnji prinos: 2% (realan, nakon inflacije)
 • Mesečno investiranje: 100 EUR

Future Value (FV) = P * [(1 + r)^n - 1] / r
P = 100 EUR
r = 2% / 12 = 0.00167 (mesečni prinos)
n = 18 * 12 = 216 (broj meseci)
FV = 100 * [(1 + 0.00167)^216 - 1] / 0.00167 ≈ 27,300 EUR

Prema istorijskim podacima, mesečna ulaganja od 100 EUR u S&P 500 tokom perioda od 18 godina verovatno će rezultirati višim ukupnim prinosima u poređenju sa investiranjem iste sume u zlato. Međutim, ovo poređenje uzima u obzir prosečne istorijske prinose i ne garantuje buduće rezultate.

Važno je napomenuti da se nijedna investicija ne može smatrati potpuno sigurnom, te je preporučljivo konsultovati se sa finansijskim savetnikom kako biste kreirali investicioni plan koji odgovara vašim finansijskim ciljevima, toleranciji na rizik i vremenskom horizontu. Diversifikacija investicionog portfolija može pomoći u smanjenju rizika.