Sveobuhvatna analiza finansija za mikro, mala i srednja preduzeća

Finansijska analiza poslovanja mikro, malog i srednjeg preduzeća

Analiza finansija predstavlja ključni proces za svako preduzeće, bez obzira na veličinu. Omogućava razumevanje trenutnog stanja poslovanja, identifikaciju slabosti i potencijala za rast, kao i donošenje informisanih odluka. Ovaj blog će vam pružiti detaljan uvid u sve aspekte finansijske analize, uključujući metode, alate i strategije koje možete primeniti u svom preduzeću.

Poglavlje 1: Osnove finansijske analize

 • Definicija i značaj finansijske analize
  Finansijska analiza je proces procene i interpretacije finansijskih podataka preduzeća. Njen značaj leži u mogućnosti donošenja informisanih poslovnih odluka, planiranja budućeg razvoja i identifikovanja potencijalnih problema pre nego što postanu ozbiljni.

 • Glavni korisnici finansijske analize
  Ključni korisnici uključuju menadžment, investitore, kreditore i regulatorne agencije. Svaka od ovih grupa koristi finansijsku analizu za različite svrhe, ali svi teže ka proceni finansijskog zdravlja i performansi preduzeća.

Poglavlje 2: Analiza Finansijskih Izveštaja

 • Bilans stanja
  Bilans stanja prikazuje imovinu, obaveze i kapital preduzeća u određenom trenutku. Analiza ovog izveštaja omogućava razumevanje likvidnosti, solventnosti i kapitalne strukture preduzeća.

 • Bilans uspeha
  Bilans uspeha, ili izveštaj o dobiti i gubitku, pruža informacije o prihodima, rashodima i neto dobiti preduzeća tokom određenog perioda. Fokus analize je na profitabilnosti i operativnoj efikasnosti.

 • Izveštaj o novčanim tokovima
  Ovaj izveštaj prati priliv i odlazak gotovine u preduzeću. Kroz analizu izveštaja o novčanim tokovima moguće je proceniti sposobnost preduzeća da generiše gotovinu i upravlja svojim novčanim tokovima.

Poglavlje 3: Ključni finansijski pokazatelji

 • EBIT i EBITDA
  EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) i EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) su ključni pokazatelji profitabilnosti. Oni omogućavaju procenu operativnog rezultata preduzeća, isključujući uticaj finansijskih i neoperativnih troškova.

 • Likvidnost i solventnost
  Pokazatelji likvidnosti, kao što su tekući i brzi odnos, procenjuju sposobnost preduzeća da ispuni svoje kratkoročne obaveze. Pokazatelji solventnosti, kao što je dugoročni dug prema kapitalu, procenjuju sposobnost preduzeća da isplati svoje dugoročne obaveze.

 • Gotovina i neto radni kapital
  Gotovina i neto radni kapital (neto obrtni fond) su ključni za procenu operativne efikasnosti i likvidnosti preduzeća. Neto radni kapital predstavlja razliku između tekuće imovine i tekućih obaveza, što ukazuje na sposobnost preduzeća da finansira svoje svakodnevne operacije.

 • Obaveze prema dobavljačima i porez na dobit
  Ovi pokazatelji omogućavaju procenu trenutnih obaveza preduzeća prema dobavljačima i državi. Niski iznosi obaveza mogu ukazivati na dobru likvidnost, dok visoki iznosi mogu signalizirati probleme u upravljanju gotovinom.

 • Potraživanja od kupaca
  Ovaj pokazatelj ukazuje na iznos koji preduzeće očekuje da naplati od svojih kupaca. Visoka potraživanja mogu ukazivati na probleme u naplati i lošu kreditnu politiku.

 • Produktivnost i ukupni prihodi
  Produktivnost meri efikasnost zaposlenih i operativnih procesa, dok ukupni prihodi predstavljaju sve prihode generisane poslovanjem preduzeća. Ova dva pokazatelja zajedno pomažu u proceni rasta i efikasnosti poslovanja.

 • Prosečni mesečni troškovi zarada i naknada zarada
  Ovi troškovi uključuju sve isplate zaposlenima, uključujući plate, bonuse i druge naknade. Analiza ovih troškova pomaže u proceni troškova rada i njihovog uticaja na profitabilnost preduzeća.

Poglavlje 4: Metode finansijske analize

 • Horizontalna analiza
  Horizontalna analiza uključuje poređenje finansijskih podataka tokom različitih perioda. Fokus je na identifikaciji trendova i obrazaca koji mogu ukazati na pozitivne ili negativne promene u poslovanju.

 • Vertikalna analiza
  Vertikalna analiza uključuje procenatnu analizu pojedinačnih stavki u okviru jednog finansijskog izveštaja. Ova metoda omogućava dublje razumevanje strukture prihoda i rashoda.

 • Analiza osetljivosti
  Ova analiza procenjuje kako promene u ključnim varijablama utiču na poslovne rezultate. Pomaže u razumevanju potencijalnog rizika i identifikaciji kritičnih tačaka u poslovanju.

Poglavlje 5: Alati za finansijsku analizu

 • Softverskia alati
  Pregled najčešće korišćenih softverskih alata za finansijsku analizu, uključujući Excel, QuickBooks, i specijalizovane finansijske softvere kao što su SAP i Oracle Financials.

 • Online resursi i platforme
  Diskusija o korisnim online resursima i platformama koje mogu olakšati proces finansijske analize, uključujući Bloomberg, Yahoo Finance i razne finansijske forume.

Poglavlje 6: Praktične primene finansijske analize

 • Analiza investicija
  Kako koristiti finansijsku analizu za procenu isplativosti investicija, uključujući procenu povrata na investicije (ROI) i interne stope povrata (IRR).

 • Procena vrednosti preduzeća
  Metode za procenu vrednosti preduzeća koristeći finansijske pokazatelje i analize, kao što su metod diskontovanih novčanih tokova (DCF) i multiplikatori tržišne vrednosti.

 • Finansijsko planiranje i prognoza
  Koraci u kreiranju finansijskih planova i prognoza na osnovu analize istorijskih podataka i očekivanih budućih trendova.

Poglavlje 7: Ključni pokazatelji za različite korisnike

 • Banka i kreditne institucije
  Banke se fokusiraju na pokazatelje likvidnosti (tekući i brzi odnos), solventnosti (odnos duga prema kapitalu), neto radni kapital, gotovinske tokove, i EBIT. Ovi pokazatelji pomažu bankama da procene sposobnost preduzeća da vraća kredite.

 • Investitori
  Investitori se fokusiraju na pokazatelje profitabilnosti (EBITDA, neto dobit), produktivnost, ukupne prihode, ROI, i vrednost deonica. Oni koriste ove pokazatelje da procene potencijalni povrat na investiciju i rast preduzeća.

 • Menadžment
  Menadžment prati sve ključne pokazatelje, uključujući troškove zarada, potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima, i operativne efikasnosti. Ovi pokazatelji omogućavaju donošenje informisanih odluka o svakodnevnom poslovanju i strateškom planiranju.

Analiza finansija je temelj uspešnog poslovnog planiranja i upravljanja. Kroz razumevanje finansijskih izveštaja, korišćenje ključnih pokazatelja i primenu različitih metoda analize, menadžeri mogu doneti bolje odluke i postaviti preduzeće na put održivog rasta i razvoja. 

U narednom delu teksta, bavimo se finansijskom analizom preduzeća XYZ d.o.o. za period poslovanja od 2019-2023. godine.

Finansijski podaci preduzeća (2019-2023)

Godina Broj zaposlenih Dobit nakon oporezivanja EBIT EBITDA Gotovina Neto radni kapital Obaveze prema dobavljačima Porez na dobit Potraživanja od kupaca Produktivnost Ukupni prihodi Prosečni mesečni troškovi zarada i naknada zarada Veličina preduzeća
2019 249 27,289 88,103 138,038 25,848 232,081 172,938 7,432 114,048 3.01 1,387,287 3
2020 260 17,309 21,953 60,362 57,344 439,891 106,181 -10,585 131,570 2.73 1,174,255 3
2021 256 41,866 94,039 140,307 60,422 466,178 128,118 17,976 125,441 2.81 1,219,174 581 3
2022 254 49,788 85,500 139,497 79,016 433,044 94,973 17,288 93,493 3.26 1,409,832 731 3
2023 227 -545,238 -435,739 -394,778 44,732 -21,123 32,522 15,106 26,175 2.48 1,073,522 929 3

 

Analiza finansijskih podataka preduzeća XYZ za period (2019-2023)

Broj zaposlenih

 • Trend: Broj zaposlenih se postepeno smanjuje od 2019. godine, sa 249 na 227 u 2023. godini.
 • Zaključak: Smanjenje broja zaposlenih može ukazivati na optimizaciju troškova ili poteškoće u poslovanju koje su dovele do smanjenja radne snage.

Dobit nakon oporezivanja

 • Trend: Dobit se kretala od 27.289 u 2019. godini do 49.788 u 2022. godini, a zatim je drastično pala na -545.238 u 2023. godini.
 • Zaključak: Preduzeće je doživelo značajan pad u profitabilnosti 2023. godine, što može biti rezultat povećanih troškova, smanjenja prihoda ili drugih nepovoljnih faktora.

EBIT (Operativna marža)

 • Trend: EBIT je varirao, sa najnižom vrednošću u 2020. godini (21.953) do najviše vrednosti u 2021. godini (94.039), a zatim je pao na -435.739 u 2023. godini.
 • Zaključak: Negativan EBIT u 2023. godini ukazuje na operativne gubitke, što može značiti da preduzeće nije u stanju da pokrije svoje osnovne operativne troškove.

EBITDA

 • Trend: EBITDA je pratila sličan trend kao EBIT, sa značajnim padom u 2023. godini na -394.778.
 • Zaključak: Negativna EBITDA u 2023. godini dodatno potvrđuje ozbiljne operativne izazove preduzeća.

Gotovina

 • Trend: Gotovina je fluktuirala, sa najvišom vrednošću u 2022. godini (79.016), ali se smanjila na 44.732 u 2023. godini.
 • Zaključak: Smanjenje gotovine može ukazivati na probleme u generisanju novčanih tokova ili povećane troškove.

Neto radni kapital (Neto obrtni fond)

 • Trend: Neto radni kapital je bio pozitivan do 2023. godine, kada je pao na -21.123.
 • Zaključak: Negativan neto radni kapital ukazuje na probleme sa likvidnošću, što znači da preduzeće možda nije u stanju da pokrije svoje tekuće obaveze.

Obaveze prema dobavljačima

 • Trend: Obaveze prema dobavljačima su se značajno smanjile od 2019. godine (172.938) do 2023. godine (32.522).
 • Zaključak: Smanjenje obaveza može biti rezultat poboljšanog upravljanja obavezama ili smanjenja poslovanja.

Porez na dobit

 • Trend: Porez na dobit je fluktuirao, sa negativnom vrednošću u 2020. godini (-10.585), do 15.106 u 2023. godini.
 • Zaključak: Fluktuacije u porezu na dobit mogu ukazivati na promene u profitabilnosti i poreskim obavezama.

Potraživanja od kupaca

 • Trend: Potraživanja su značajno smanjena sa 114.048 u 2019. godini na 26.175 u 2023. godini.
 • Zaključak: Smanjenje potraživanja može ukazivati na poboljšanu naplatu ili smanjenje prodaje na kredit.

Produktivnost

 • Trend: Produktivnost je varirala, sa najvišom vrednošću u 2022. godini (3.26) i najnižom u 2023. godini (2.48).
 • Zaključak: Pad produktivnosti u 2023. godini može biti rezultat smanjenja efikasnosti ili povećanih troškova po zaposlenom.

Ukupni prihodi

 • Trend: Ukupni prihodi su fluktuirali, sa najvišom vrednošću u 2022. godini (1.409.832), ali su značajno pali na 1.073.522 u 2023. godini.
 • Zaključak: Pad prihoda u 2023. godini ukazuje na smanjenje prodaje ili druge negativne tržišne faktore.

Prosečni mesečni troškovi zarada i naknada zarada

 • Trend: Ovi troškovi su porasli sa 581 u 2021. godini na 929 u 2023. godini.
 • Zaključak: Povećanje troškova zarada može ukazivati na rastuće troškove rada ili povećanje broja zaposlenih na određenim pozicijama.

Preduzeće je u 2023. godini suočeno sa ozbiljnim finansijskim izazovima, uključujući negativnu profitabilnost, operativne gubitke, pad likvidnosti i smanjenje produktivnosti. Potrebno je preduzeti hitne korake za stabilizaciju poslovanja, uključujući kontrolu troškova, poboljšanje upravljanja novčanim tokovima i identifikaciju novih izvora prihoda.

Rešavanje problema

Da bi se rešili problemi s kojima se preduzeće suočava, potrebno je preduzeti niz hitnih i strateških koraka. Evo detaljnog plana akcije koji će pomoći preduzeću da stabilizuje svoje poslovanje i vrati se na put rasta:

1. Analiza i upravljanje troškovima

 • Identifikacija ključnih troškova: Prvo je potrebno detaljno analizirati sve troškove preduzeća. Identifikovati ključne troškove koji najviše utiču na finansijske rezultate.
 • Redukcija nepotrebnih troškova: Nakon identifikacije, sprovesti mere za redukciju ili eliminaciju nepotrebnih troškova. Fokusirati se na smanjenje operativnih troškova i optimizaciju troškova rada.
 • Pregovori sa dobavljačima: Pregovarati sa dobavljačima o povoljnijim uslovima plaćanja i eventualnim popustima.

2. Poboljšanje likvidnosti

 • Optimizacija potraživanja: Poboljšati procese naplate potraživanja. Uvesti strože politike naplate i ponuditi popuste za ranije plaćanje.
 • Upravljanje zaliha: Smanjiti nivo zaliha kako bi se oslobodila gotovina. Implementirati sistem za praćenje zaliha u realnom vremenu.
 • Refinansiranje obaveza: Razmotriti mogućnosti refinansiranja dugova sa povoljnijim uslovima kako bi se smanjio pritisak na gotovinske tokove.

3. Povećanje prihoda

 • Diversifikacija prihoda: Identifikovati nove izvore prihoda ili proširiti postojeće tržište. Razmotriti ulazak na nova tržišta ili lansiranje novih proizvoda/usluga.
 • Marketing i prodaja: Povećati ulaganja u marketing i prodajne aktivnosti kako bi se povećala baza klijenata i prodaja. Fokusirati se na digitalni marketing i online prodaju.
 • Korišćenje podataka: Koristiti analitiku podataka za identifikaciju profitabilnih segmenata i optimizaciju marketinških kampanja.

4. Strateško planiranje

 • Revizija biznis strategije: Sprovesti sveobuhvatnu reviziju trenutne biznis strategije. Uskladiti strateške ciljeve sa trenutnim tržišnim uslovima.
 • Kratkoročni i dugoročni planovi: Razviti kratkoročne i dugoročne planove za stabilizaciju i rast preduzeća. Postaviti jasne i merljive ciljeve.
 • Prilagodljivost: Osigurati da je preduzeće dovoljno fleksibilno da brzo reaguje na tržišne promene i prilike.

5. Upravljanje ljudskim resursima

 • Obuka i razvoj: Uložiti u obuku i razvoj zaposlenih kako bi se povećala njihova produktivnost i efikasnost.
 • Motivacioni programi: Uvesti motivacione programe za zaposlene kako bi se povećala njihova angažovanost i lojalnost preduzeću.

6. Transparentnost i komunikacija

 • Interna komunikacija: Povećati transparentnost unutar preduzeća i redovno komunicirati sa zaposlenima o trenutnom stanju i planovima.
 • Komunikacija sa investitorima i kreditorima: Održavati redovne sastanke sa investitorima i kreditorima, pružajući im tačne i pravovremene informacije o finansijskom stanju preduzeća.

7. Pratiti i prilagođavati

 • Kontinuirani monitoring: Redovno pratiti ključne finansijske pokazatelje i prilagođavati strategije prema potrebi.
 • Korektivne mere: Brzo reagovati na bilo kakve negativne trendove ili devijacije od postavljenih ciljeva.

Implementacija ovih koraka zahteva posvećenost i efikasno upravljanje, ali će omogućiti preduzeću da stabilizuje svoje poslovanje i stvori osnove za dugoročni rast i uspeh.

Vremenski rokovi

Vremenski rok potreban za stabilizaciju preduzeća zavisi od specifičnih okolnosti i ozbiljnosti problema s kojima se preduzeće suočava. Međutim, može se okvirno podeliti na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve:

Kratkoročni ciljevi (0-6 meseci)

 • Analiza i upravljanje troškovima: Sprovođenje inicijalne analize troškova i implementacija prvih mera za redukciju nepotrebnih troškova može biti završena u roku od 1-3 meseca.
 • Poboljšanje likvidnosti: Optimizacija potraživanja i upravljanje zalihama može doneti vidljive rezultate u roku od 3-6 meseci.
 • Refinansiranje obaveza: Pregovori sa dobavljačima i kreditorima o povoljnijim uslovima plaćanja mogu trajati 3-6 meseci.

Srednjoročni ciljevi (6-12 meseci)

 • Povećanje prihoda: Ulaganja u marketing i prodajne aktivnosti mogu početi donositi rezultate u roku od 6-12 meseci.
 • Diversifikacija prihoda: Uvođenje novih proizvoda ili ulazak na nova tržišta obično zahteva 6-12 meseci za implementaciju i prve rezultate.
 • Obuka i razvoj zaposlenih: Razvoj i implementacija obuka može trajati 6-12 meseci, sa kontinuiranim poboljšanjima.

Dugoročni ciljevi (12+ meseci)

 • Strateško planiranje: Postavljanje i implementacija dugoročnih strategija može trajati 12-24 meseca.
 • Stabilizacija finansijskog stanja: Potpuna stabilizacija, uključujući značajno poboljšanje profitabilnosti i likvidnosti, može zahtevati 12-24 meseca.
 • Održivi rast: Postizanje održivog rasta i dugoročne stabilnosti preduzeća može trajati 24+ meseca.

Kontinuirani monitoring i prilagođavanje

 • Kontinuirani proces: Stabilizacija preduzeća je kontinuirani proces koji zahteva stalno praćenje finansijskih pokazatelja i prilagođavanje strategija. Redovni mesečni i kvartalni pregledi su ključni za uspeh.

Ključni faktori uspeha

 • Posvećenost menadžmenta: Angažovan i posvećen menadžment je ključan za uspešnu implementaciju svih mera.
 • Fleksibilnost i adaptabilnost: Preduzeće mora biti spremno da se prilagodi promenama na tržištu i interno reaguje na identifikovane probleme.
 • Komunikacija i transparentnost: Jasna komunikacija sa svim zainteresovanim stranama, uključujući zaposlene, investitore i kreditore, pomaže u izgradnji poverenja i podrške za sprovođenje potrebnih promena.

Ukoliko se ovi koraci pravilno implementiraju i menadžment ostane posvećen ciljevima, preduzeće može očekivati početne znake stabilizacije u roku od 6-12 meseci, sa dugoročnom stabilizacijom i rastom u narednih 1-2 godine.

Analiza mogućih razloga pada poslovanja

Za uzrok drastičnog pada poslovanja, postoji niz drugih faktora koji mogu značajno uticati na performanse preduzeća. Evo nekoliko potencijalnih uzroka koje treba razmotriti:

1. Promene na tržištu

 • Ekonomska recesija: Globalna ili regionalna ekonomska recesija može smanjiti potražnju za proizvodima ili uslugama preduzeća.
 • Promene u potrebama kupaca: Promene u preferencijama i potrebama kupaca mogu smanjiti prodaju, posebno ako preduzeće nije dovoljno agilno da se prilagodi novim zahtevima.

2. Konkurencija

 • Povećana konkurencija: Ulazak novih konkurenata na tržište ili agresivnije poslovanje postojećih konkurenata može smanjiti tržišni udeo preduzeća.
 • Tehnološke inovacije: Ako konkurenti uvode naprednije tehnologije ili proizvode, preduzeće može zaostati i izgubiti tržišni udeo.

3. Operativni problemi

 • Problemi u proizvodnji: Zastoji u proizvodnji, problemi sa nabavkom sirovina ili kvarovi opreme mogu ozbiljno uticati na poslovanje.
 • Neefikasno upravljanje: Loše upravljanje operacijama, uključujući neefikasnost u proizvodnji ili loše upravljanje zalihama, može povećati troškove i smanjiti profitabilnost.

4. Finansijski problemi

 • Visoki troškovi zaduživanja: Povećanje kamatnih stopa ili nepovoljni uslovi zaduživanja mogu povećati finansijske troškove preduzeća.
 • Problemi sa likvidnošću: Nedostatak gotovine za pokrivanje tekućih obaveza može dovesti do kašnjenja u plaćanju dobavljača i gubitka kredibiliteta.

5. Eksterni faktori

 • Regulatorne promene: Promene u zakonodavstvu, porezima ili regulativama mogu povećati operativne troškove ili ograničiti poslovne aktivnosti.
 • Prirodne katastrofe: Prirodne nepogode, poput poplava ili zemljotresa, mogu fizički oštetiti poslovne objekte i prekidati poslovanje.

6. Unutrašnji faktori

 • Loša Strategija: Pogrešne strateške odluke, poput pogrešnog ulaganja ili loše procene tržišnih prilika, mogu dovesti do finansijskih gubitaka.
 • Odliv Ključnih Kadrova: Gubitak ključnih zaposlenih može narušiti operativnu stabilnost i smanjiti efikasnost preduzeća.

Analiza konkretnih podataka 

Smanjenje broja zaposlenih

Smanjenje broja zaposlenih može biti posledica potrebe za smanjenjem troškova, ali i indikacija da preduzeće smanjuje obim poslovanja zbog pada potražnje ili operativnih problema.

Drastičan pad dobiti i negativni EBIT/EBITDA

Negativan EBIT i EBITDA ukazuju na to da preduzeće ima značajne operativne gubitke, što može biti rezultat smanjenih prihoda ili povećanih operativnih troškova.

Neto radni kapital

Negativan neto radni kapital može ukazivati na ozbiljne probleme sa likvidnošću, gde preduzeće nije u stanju da pokrije svoje kratkoročne obaveze, što može dovesti do kašnjenja u plaćanju dobavljača i gubitka kredibiliteta.

Gotovina

Pad gotovine sa 79.016 u 2022. na 44.732 u 2023. godini može ukazivati na probleme u generisanju gotovine ili povećane izdatke koji nisu pokriveni prihodima.

Potraživanja i obaveze

Značajno smanjenje potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima može ukazivati na smanjenje poslovnih aktivnosti i potencijalne probleme sa naplatom.

Preporučeni koraci za analizu i rešavanje problema

 1. Detaljna finansijska analiza: Sprovesti detaljnu analizu finansijskih izveštaja kako bi se identifikovali ključni uzroci pada.
 2. Revizija operativnih procesa: Analizirati operativne procese kako bi se identifikovale oblasti neefikasnosti i mogućnosti za poboljšanje.
 3. Upravljanje rizicima: Implementirati strategije upravljanja rizicima kako bi se smanjio uticaj eksternih i internih faktora na poslovanje.
 4. Razvoj strategije oporavka: Kreirati strategiju za oporavak koja uključuje smanjenje troškova, optimizaciju resursa i identifikaciju novih tržišnih prilika.
 5. Povećanje likvidnosti: Razmotriti opcije za povećanje likvidnosti, uključujući refinansiranje dugova, optimizaciju zaliha i unapređenje naplate potraživanja.

Implementacija ovih koraka pomoći će preduzeću da stabilizuje svoje poslovanje, identifikuje i reši osnovne probleme te postavi osnove za dugoročni rast i uspeh.

O CFO d.o.o. uslugama možete pročitati sve na: www.cfo.rs